Fforwm Clwb Cychod y Tywi

Croeso i fforwm digwyddiadau Clwb Cychod y Tywi. Ebsostiwch unrhyw gwybodaeth am digwyddiad yn y Clwb i towy@live.co.uk ac fe fydd yn cael ei arddangos yma. Gadewch sylwad yma hyd yn oed os nad ydych yn aelod or gwasanaeth yma.

Towy Boat Club Forum

Welcome to the TBC's events forum! Email any information about any races /events in the club to towy@live.co.uk and i will display it here. Feel free to comment on the posts even if you are not a member of the "blogger" service.

Thanks, Diolch, Rhys Thomas
My photo
Pilglas, Llansteffan, Carmarthen SA33 5AJ towy@live.co.uk

Yn ei trydydd flwyddyn…Digwyddiad caiac
gwahanol – ar thema ‘Padlo’n Ysgafn’,
fel ‘troedio’n ysgafn’ ar dir...gofalu am yr
amgylchedd rhyfeddol sydd yma.
Canolbwynt yr Ŵyl Caiac Môr fydd canolfan
breswyl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
yn Ystagbwll a chaiff ei rhedeg ar y cyd â
Chymdeithas Canŵio Cymru sy’n darparu
tîm o hyfforddwyr o’r radd flaenaf ar gyfer
y digwyddiad.
Yn ystod y dydd, bydd dewis o deithiau
o amgylch yr ynysoedd a’r arfordir gydag
Ynys Bŷr, Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer
o fewn tafliad carreg (os caniatâ’r tywydd).
Bydd arbenigwyr bywyd gwyllt ar gael
i rannu eu cyfoeth o wybodaeth am yr
hyn sydd ‘allan yna’. Ni fydd morloi llwyd,
dolffiniaid, palod na llursod yn bell i ffwrdd...
Gyda’r nos, bydd sgyrsiau gan siaradwyr
gwadd a barbiciw gyda cherddoriaeth...neu
daith gerdded ar hyd un o draethau gorau
Prydain, Barafundle, dim ond ugain munud
i ffwrdd.
----

Am £120 y person, byddwn yn gofalu amdanoch, gydd ag arlwyaeth lawn, tu
mewn i’n Canolfan gysurus. Fel arall, gallwch ymuno yn yr hwyl ond darparu ar gyfer eich hunan ar ein maes gwersylla am £60 y person. Ar gyfer pobl leol, bydd
tocynnau dydd ar gael am £15 y person

----

In its third year… A kayak event with a difference - on the theme of ‘Paddling Lightly’,
like ‘treading softly’ on land... looking after the wonderful environment here.
The Sea Kayak Festival will be based at the National Trust’s residential centre at Stackpole and run in conjunction with the Welsh Canoe Association who are providing a team of top
flight coaches for the event. During the day time, there will be a choice
of island and coastal journeys with Caldey, Stokholm and Skomer all within striking distance (weather permitting). On hand will be wildlife experts to share their wealth of
knowledge of what’s ‘out there’. Grey seals, dolphins, puffins, razorbills won’t be too far away...
In the evenings, talks by guest speakers and a barbeque with music... or a gentle walk down
to one of Britain’s finest beaches, Barafundle, just twenty minutes away.
----

For £120 a person, we’ll look after you, fully catered, inside in our cosy Centre.
Alternatively join in the fun but provide for yourself on our camping field for £60 per
person. For local people, day tickets will be available at £15 per person. Prior booking is essential! We look forward to seeing you here
Mai 24-26
May 2008
----

Please contact: Gez Richards,
Stackpole for Outdoor Learning,
Old Home Farm, Stackpole,
Pembroke SA71 5DQ
Dimond Press
----

Cysylltwch â: Gez Richards,
Dysgu Awyr Agored yn Ystagbwll,
Old Home Farm, Ystagbwll,
Penfro SA71 5DQ
Mae’n rhaid archebu lle
ymlaen llaw! Rydym yn edrych
ymlaen at eich gweld yma.
Ff/T: 01646 661464 E: gez.richards@nationaltrust.org.uk

.

No comments:

TBC Channel- www.youtube.com/towybclub

Canolfan yr RYA

Canolfan yr RYA